Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dom Kopernika

Początek maja to idealny moment na planowanie kolejnych, jakże przyjemnych weekendów, kiedy w słoneczne dni będzie można oddać się podróżom, tym małym i dużym !

Jak wiecie uwielbiam eksplorować różne zakątki, zarówno te położone tysiące kilometrów od rodzinnego Włocławka, jak i te zupełnie bliskie, znajdujące się na wyciągnięcie ręki. Jednym z takich miejsc jest gotycki Toruń i jego niezliczone atrakcje.

Polecam gorąco wizytę w Domu Kopernika (położony przy ulicy Kopernika 15/17), który mieści się w pięknej kamienicy w centrum i stanowi ciekawe miejsce do odwiedzenia. A zwiedzać go można od piwnicy aż po dach i cieszyć oczy piękną architekturą i licznymi pamiątkami związanymi z astronomem. Na szczególną uwagę zasługuje precyzja, z jaką oddano życie ówczesnych mieszkańców tego budynku.

Dom Kopernika to doskonałe miejsce dla dzieci (mamy opcje interaktywnego zwiedzania oraz kino 4D), pełno tam zakamarków i sal, które świetnie oddają klimat dawnych czasów. Obiekt ten nie jest przeładowany informacjami, a to ważne dla tych, którzy unikają tradycyjnych muzeów. Prezentacje mulitmedialne w pełni pozwolą zapoznać się z informacjami i ciekawostkami.

Bilet kosztuje 22.50 zł (ulgowy 17.50 zł).

Już w sobotę 13 maja odbędzie się Toruńska Noc Muzeów, wówczas obiekt można zwiedzać bezpłatnie. Zapamiętajcie adres i te godziny:

Dom Mikołaja Kopernika (Kopernika 15/17)

19.00 – Śladami podróży Mikołaja Kopernika. Czy astronom odwiedził Toruń po 1491 roku?, prelekcja (M. Kłosiński)

18.00-00.00 – Powrót Mikołaja do domu. Spotkanie z lalką Kopernika, prezentacja lalki autorstwa Justyny Kędzierskiej

The HOUSE of COPERNICUS

The beginning of May is the perfect time to plan the next, very pleasant weekends, when on sunny days you will be able to devote yourself to traveling, both near and far!

As you know, I love exploring different corners, both those located thousands of kilometers from my hometown of Włocławek, as well as those completely close, located at your fingertips. One of such places is the Gothic Toruń and its countless attractions.

I highly recommend a visit to Dom Kopernika-The House of Copernicus (located at 15/17 Kopernika Street), which is located in a beautiful tenement house in the center and is an interesting place to visit. And you can visit it from the basement to the roof and enjoy the beautiful architecture and numerous memorabilia related to the astronomer. Particularly noteworthy is the precision with which the lives of the then inhabitants of this tenement house were depicted.

The Copernicus House is a perfect place for children (we have interactive sightseeing options and a 4D cinema), it is full of nooks and crannies and rooms that perfectly reflect the atmosphere of old times. This space is not overloaded with information, which is important for those who avoid traditional museums. Multimedia presentations will fully allow you to get acquainted with information and curiosities.

The ticket costs PLN 22.50 (reduced PLN 17.50).

On Saturday, May 13, the Toruń Night of Museums will take place, then the facility can be visited free of charge. Remember the address and these hours:

House of Nicolaus Copernicus (Kopernika 15/17)

19.00 – Following the footsteps of Nicolaus Copernicus. Did the astronomer visit Toruń after 1491?, lecture (M. Kłosiński)

18.00-00.00 – Nicholas returns home. Meeting with the Copernicus doll, presentation of the doll by Justyna Kędzierska

Wystaw komentarz